Pravidla internetového obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Kurtos online shop

§1

Obecná ustanovení

1. Internetový obchod [dále jen „Obchod“] provádí maloobchodní prodej Majitelem obchodu prostřednictvím internetu, a to na základě tohoto Řádu [dále jen „Řád"].

2. Je vlastníkem obchodu:

PORTVEST Bartosz Różycki
Okuniewska 93
05-070 Sulejówek

NIP: PL 5252082081

REGON: 142519976

3. Kdykoli se v dokumentu vyskytuje pojem Spotřebitel, rozumí se tím fyzická osoba, která činí právní úkon, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.

4. Řád je nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem.

5. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je akceptace Pravidel zákazníkem při zadávání objednávky zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři.

6. Ceny uvedené v obchodě jsou netto (bez DPH).

7. Zboží dostupné v Obchodě je bez fyzických a právních vad.

§2

Objednávky

1. Objednávky lze zadávat následovně:

  1. prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách obchodu,
  2. e-mailem na adresu dostupnou na webových stránkách Obchodu,
  3. telefonicky na čísla určená pro zadávání objednávek, dostupná na webu Obchodu v záložce Kontakt.

2. Podmínkou vyřízení objednávky je poskytnutí údajů zákazníkem umožňujících ověření zákazníka a příjemce zboží. Obchod potvrdí přijetí objednávky e-mailem nebo telefonicky.

3. Strany jsou vázány informacemi obsaženými na webových stránkách Obchodu vedle zakoupeného zboží v době uskutečnění objednávky, zejména: cenou, charakteristikou zboží, jeho vlastnostmi, prvky obsaženými v setu, termínem a způsobem dodání.

4. Informace na stránkách Obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Zákazník při zadávání objednávky dává nabídku ke koupi konkrétního produktu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky k realizaci.

§3

Platby

1. Zákazník si může vybrat způsoby platby uvedené v záložce Způsoby platby.

2. Ceny dopravy jsou uvedeny v ceníku dopravy.

3. Podmínkou pro vydání zboží je zaplacení zboží a zásilky.

§4

Odeslání zboží

1. Objednané zboží zasílá Obchod prostřednictvím přepravních společností (např. Poczta Polska nebo kurýrní společnost) nebo je dá k dispozici k vyzvednutí zákazníkem v sídle společnosti.

ZAMĚSTNANCI KURÝRNÍCH SPOLEČNOSTÍ NEJSOU POVINNI TELEFONOVAT PŘÍJEMCE O DORUČENÍ. I PO PÍSEMNÉ POŽADAVCE ODESÍLATELE NEMUSÍ KURÝR ZAVOLAT PŘED PLÁNOVANÝM DORUČENÍM.

2. V případě platby platební kartou se datum dokončení objednávky počítá od okamžiku kladné autorizace transakce.

3. V případě platby jinou než dobírkou se termín expedice prodlužuje o dobu mezi zadáním objednávky a dnem připsání dlužné částky na bankovní účet Obchodu.

§5

Stížnosti

1. V případě nesouladu zboží se smlouvou by měl Zákazník doručit reklamované zboží do sídla Prodejny spolu s popisem neshody.

2. Obchod na reklamaci zákazníka odpovídá do 14 dnů od obdržení reklamace.

3. V případě, že uplatnění oprávněné reklamace zahrnuje zaslání nového produktu zákazníkovi nebo odstranění neshody, nese náklady na doručení Obchod.

4. Prodávající stanoví, že rozdíly na fotografiích Zboží vyplývající z individuálního nastavení počítače daného zákazníka (barva, proporce apod.) nemohou být důvodem pro reklamaci zboží.

§6

Právo na odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který je Spotřebitelem, má dle zákona o ochraně některých práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2.3.2000 právo od smlouvy odstoupit.

2. Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů předložením příslušného písemného prohlášení do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení. Ke splnění této lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.

3. V případě účinného odstoupení od kupní smlouvy se smlouva považuje za neplatnou. zákazník je povinen vrátit zakoupené zboží neprodleně, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů.

4. Do 14 dnů od odstoupení zákazníka od smlouvy Majitel obchodu vrátí zákazníkovi zaplacenou částku.

5. Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy v případech uvedených v zákoně uvedeném v odst 1 výše, tedy v těchto případech:

  1. poskytování služeb začalo se souhlasem spotřebitele před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy;
  2. o zvukových a obrazových záznamech a záznamech uložených na nosičích IT dat poté, co spotřebitel odstranil jejich originální obaly;
  3. smlouvy na služby, u nichž cena nebo odměna závisí výhradně na pohybu cen na finančním trhu;
  4. výhody s vlastnostmi specifikovanými spotřebitelem v jím zadané objednávce nebo úzce související s jeho samostatnou;
  5. výhody, které vzhledem ke své povaze nelze vrátit nebo jejichž předmět podléhá rychlé zkáze;
  6. doručování tisku;
  7. služby hazardních her.

Na společnosti, které nakupují na fakturu s DPH, se právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje.

§7

Záruka a servis

Některé produkty prodávané v našem obchodě mají záruku výrobce. Pokud je na zařízení, na které se vztahuje záruka, zjištěna závada, kontaktujte nejbližší servisní místo uvedené v záručním listu nebo na webových stránkách výrobce. Jedná se o velmi rychlý proces reklamace, který vám umožní uvést zařízení zpět do provozuschopného stavu v co nejkratším čase. Přesné záruční a servisní podmínky naleznete v záložce „Záruka a servis“.

Poznámka: Uschovejte si prosím doklad o koupi (účtenka nebo faktura) a originální obal do konce záruční doby - jsou základem pro uplatnění reklamace.

§8

Ochrana soukromí

1. Správcem osobních údajů je Majitel obchodu.

2. Osobní údaje poskytnuté Majiteli obchodu jsou poskytovány dobrovolně s tím, že neposkytnutí konkrétních údajů znemožňuje zadání a splnění objednávky zákazníka.

3. Zákazník může také udělit samostatný souhlas se zasíláním reklamních a propagačních materiálů z Obchodu, včetně komerčního newsletteru.

4. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu, požadovat ukončení jejich zpracování a vznést námitku proti jejich zpracování.

§9

Duševní vlastnictví

1. Je zakázáno používat jakékoli materiály zveřejněné na stránkách Obchodu (včetně fotografií a popisů zboží) bez písemného souhlasu Obchodu.

§10

Vstup v platnost a změny předpisů

1. Tato Pravidla nabývají platnosti dnem zveřejnění na webových stránkách Obchodu.

2. Tato Pravidla mohou být změněna a informace o změnách Pravidel budou zákazníkům zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce 14 dní před tím, než pozměněná Pravidla vstoupí v platnost.

3. Změny Pravidel budou navíc zveřejněny na webových stránkách Obchodu 14 dní před vstupem nových Pravidel v platnost.

4. Veškeré objednávky přijaté Majitelem obchodu k provedení před datem změny Pravidel jsou realizovány na základě předpisů platných v den zadání objednávky zákazníkem.

5. Neakceptuje-li zákazník nový obsah Řádu, je povinen tuto skutečnost oznámit Majiteli obchodu do 14 dnů ode dne oznámení změny Řádu.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl